OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncnmnpprcfr.dll

Thể loại: CANON IJ MP 495
Mô tả: Canon IJ Network Resource Module
Kích thước tập tin: 5.5 Kb
Ngày tập tin: 05.02.2010 12:37
Tập tin phiên bản: 2.7.0.60
Nội bộ tên: CNMNPPRCFR
Tên file gốc: CNMNPPRCFR.DLL
Tên sản phẩm: Canon IJ Network Resource Module for Microsoft W
Sản phẩm phiên bản: 2.7.0.60
Tên công ty: CANON INC.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt cnmnpprcfr.dll:


Sao chép tập tin cnmnpprcfr.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cnmnpprcfr.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cnmnpprcfr.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cnmnpprcfr.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cnmnpprcfr.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message