OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncnpnglib.dll

Thể loại: Delphi 7
Mô tả: CnPngLib DLL
http://www.cnpack.org
Kích thước tập tin: 510.5 Kb
Ngày tập tin: 19.07.2011 19:49
Tập tin phiên bản: 0.9.9.612
Nội bộ tên: CnPngLib
Tên file gốc: CnPngLib.DLL
Tên sản phẩm: CnWizards
Sản phẩm phiên bản: 1.0.0.0
Tên công ty: CnPack Team
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt cnpnglib.dll:


Sao chép tập tin cnpnglib.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cnpnglib.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cnpnglib.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cnpnglib.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cnpnglib.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message