OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncodectweaktool.exe

Thể loại: K-lite Codec Pack x64
Mô tả: Setup/Uninstall
Kích thước tập tin: 1.11 Mb
Ngày tập tin: 20.07.2012 22:00
Tập tin phiên bản: 51.1052.0.0
Nội bộ tên: shfolder
Tên file gốc: shfolder.dll
Tên sản phẩm: Microsoft(R) Windows (R) 2000 Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.50.4807.2300
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt codectweaktool.exe:


Sao chép tập tin codectweaktool.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu codectweaktool.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép codectweaktool.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép codectweaktool.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 codectweaktool.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
codectweaktool.exe 51.1052.0.0
1152kb.
Setup/Uninstall05.04.2020
codectweaktool_661.exe 6.6.1.0
1304kb.
Codec Tweak Tool
This installation was built with Inno Setup.
22.03.2022
codectweaktool_667.exe 6.6.7.0
1359kb.
Codec Tweak Tool
This installation was built with Inno Setup.
13.09.2022
Send message