OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncom.westbyte.downloadmaster.exe

Thể loại: Download Master
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 134.5 Kb
Ngày tập tin: 05.04.2020 16:18
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt com.westbyte.downloadmaster.exe:


Sao chép tập tin com.westbyte.downloadmaster.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu com.westbyte.downloadmaster.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép com.westbyte.downloadmaster.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép com.westbyte.downloadmaster.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 com.westbyte.downloadmaster.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


com:
comctl32.dll 6.0 (xpsp.080413-2105)
1030kb.
User Experience Controls Library14.04.2008
comctl32.dll 6.0 (xpclient.010817-1148)
900kb.
User Experience Controls Library07.08.2004
comaddin.dll 2001.12.4414.700
28kb.
14.04.2008
comadmin.dll 2001.12.4414.700
191kb.
14.04.2008
comcat.dll 5.0 (XPClient.010817-1148)
4kb.
Microsoft Component Category Manager Library17.08.2001
comctl32.dll 5.82 (xpsp.080413-2105)
603kb.
Common Controls Library14.04.2008
comdlg32.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
271kb.
Common Dialogs DLL14.04.2008
compatui.dll 1, 0, 0, 1
247kb.
CompatUI Module14.04.2008
compfilt.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
24kb.
HTTP 1.1 Compression filter version, v1.014.04.2008
compstui.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
224kb.
Common Property Sheet User Interface DLL14.04.2008
comrepl.dll 2001.12.4414.700
96kb.
14.04.2008
comres.dll 2001.12.4414.700
774kb.
14.04.2008
comsetup.dll 2001.12.4414.700
269kb.
14.04.2008
comsnap.dll 2001.12.4414.700
164kb.
14.04.2008
comsvcs.dll 2001.12.4414.702
1238kb.
14.04.2008
comuid.dll 2001.12.4414.700
527kb.
14.04.2008
dmcompos.dll 5.3.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
60kb.
Microsoft DirectMusic Composer14.04.2008
icam4com.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
89kb.
Universal Serial Bus Camera DShow Extension17.08.2001
icam5com.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
44kb.
Universal Serial Bus Camera DShow Extension17.08.2001
ovcomc.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
20kb.
OVCom Client17.08.2001
Send message