OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncompoundplug.dll

Thể loại: sony vegas pro 13
Mô tả: Sony Compound File Format
Kích thước tập tin: 8.86 Mb
Ngày tập tin: 08.02.2022 03:55
Tập tin phiên bản: Version 13.0 (Build 428) 64-bit
Nội bộ tên: compoundplug.DLL
Tên file gốc: compoundplug.DLL
Tên sản phẩm: Sony Compound File Format
Sản phẩm phiên bản: Version 13.0 (Build 428) 64-bit
Tên công ty: Sony Creative Software Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt compoundplug.dll:


Sao chép tập tin compoundplug.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu compoundplug.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép compoundplug.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép compoundplug.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 compoundplug.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
compoundplug.dll Version 1.0 (Build 1214)
6445kb.
Sony Compound File Format03.01.2011
compoundplug.dll Version 13.0 (Build 444) 64-bit
9072kb.
Sony Compound File Format04.01.2022
compoundplug.dll Version 13.0 (Build 453) 64-bit
9072kb.
Sony Compound File Format07.01.2022
compoundplug.dll Version 12.0 (Build 563) 64-bit
8943kb.
Sony Compound File Format14.01.2022
compoundplug.dll Version 18.0 (Build 527)
15268kb.
VEGAS Compound File Format23.02.2022
compoundplug.dll Version 13.0 (Build 943) 64-bit
9043kb.
Sony Compound File Format08.03.2022
compoundplug.dll Version 14.0 (Build 161) 64-bit
9099kb.
VEGAS Compound File Format16.03.2022
compoundplug.dll Version 13.0 (Build 373) 64-bit
9068kb.
Sony Compound File Format26.04.2022
compoundplug.dll Version 17.0 (Build 421)
15059kb.
VEGAS Compound File Format12.05.2022
compoundplug.dll Version 12.0 (Build 770) 64-bit
8968kb.
Sony Compound File Format01.06.2022
compoundplug.dll Version 15.0 (Build 177)
15217kb.
VEGAS Compound File Format28.08.2022
compoundplug.dll Version 13.0 (Build 543) 64-bit
9079kb.
VEGAS Compound File Format30.08.2022
compoundplug.dll Version 17.0 (Build 284)
15020kb.
VEGAS Compound File Format15.01.2023
compoundplug.dll Version 19.0 (Build 532)
15222kb.
VEGAS Compound File Format18.01.2023
compoundplug1.dll Version 13.0 (Build 428) 64-bit
9070kb.
Sony Compound File Format10.05.2022
compoundplug111.dll Version 13.0 (Build 453) 64-bit
9072kb.
Sony Compound File Format13.02.2022
compoundplugyeee.dll Version 18.0 (Build 284)
15077kb.
VEGAS Compound File Format26.02.2022
compoundplug__.dll Version 13.0 (Build 310) 64-bit
9068kb.
Sony Compound File Format31.01.2023
Send message