OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênconfigurator.ini

Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.28 Kb
Ngày tập tin: 06.03.2022 10:52
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt configurator.ini:


Sao chép tập tin configurator.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu configurator.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép configurator.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép configurator.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 configurator.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
configurator.exe
200kb.
10.06.2019

configurator:
igeffectsconfigurator (2).exe 1.0.1985.21271
244kb.
08.06.2005
igeffectsconfigurator.exe 1.0.2152.22534
244kb.
22.11.2005
ogse_configurator.exe 2.0.9.0
661kb.
Configurator
OGSR configurator
22.02.2022
lost alpha configurator.exe 1.1.132.19076
1160kb.
Lost Alpha Configurator07.04.2022
u2configurator.exe 0.8
454kb.
NFSU2 Car Hacker06.01.2010
lost alpha configurator.exe 1.1.131.19072
1162kb.
Lost Alpha Configurator27.05.2022
touchconfigurator.exe 6.1.7600.16385 (win7_wdk.100208-1538)
354kb.
Windows Setup API06.04.2022
Send message