OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênconsoleinterface.dll

Thể loại: SAW
Mô tả: ConsoleInterface Dynamic Link Library
Kích thước tập tin: 147.08 Kb
Ngày tập tin: 22.10.2009 19:07
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 3671
Nội bộ tên: ConsoleInterface
Tên file gốc: ConsoleInterface.dll
Tên sản phẩm: ConsoleInterface Dynamic Link Library
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 3671
Tên công ty: Epic Games, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt consoleinterface.dll:


Sao chép tập tin consoleinterface.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu consoleinterface.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép consoleinterface.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép consoleinterface.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 consoleinterface.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
consoleinterface.dll 1, 0, 0, 3671
40kb.
ConsoleInterface Dynamic Link Library03.06.2008
consoleinterface.dll
42kb.
20.10.2007
Send message