OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncontextmenu.dll

Thể loại: Akel
Mô tả: AkelPad (x64) text editor plugin
Kích thước tập tin: 161.5 Kb
Ngày tập tin: 22.07.2012 18:14
Tập tin phiên bản: 0, 0, 0, 0
Tên sản phẩm: :
Sản phẩm phiên bản: 0, 0, 0, 0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt contextmenu.dll:


Sao chép tập tin contextmenu.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu contextmenu.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép contextmenu.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép contextmenu.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 contextmenu.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
contextmenu64.exe le1.2.5
506kb.
12.03.2020

contextmenu:
hamstercontextmenu64.dll 1.0.0.4
244kb.
HamsterSoft Free ZIP Archiver Context Menu01.03.2012
plasma_containmentactions_contextmenu.dll
105kb.
08.10.2012
plasma_containmentactions_minimalcontextmenu.dll
45kb.
08.10.2012
bingvisualsearchcontextmenu32.dll 1.0.7.8
234kb.
BingVisualSearchContextMenu23.11.2020
bingvisualsearchcontextmenu64.dll 1.0.7.8
261kb.
BingVisualSearchContextMenu23.11.2020
btcontextmenu.dll 8.0.1.302
265kb.
Atheros Bluetooth Module10.08.2022
Send message