OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncp3245mt.dll

Thể loại: Delphi 7 Studio Enterprise
Mô tả: Dynamic Link Run Time Library (VCL MT)
Kích thước tập tin: 0.87 Mb
Ngày tập tin: 20.08.2002 18:38
Tập tin phiên bản: 4.50.0000
Nội bộ tên: Run Time Library
Tên sản phẩm: Borland C++ Builder 4.0
Sản phẩm phiên bản: 4.5
Tên công ty: Inprise Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt cp3245mt.dll:


Sao chép tập tin cp3245mt.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cp3245mt.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cp3245mt.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cp3245mt.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cp3245mt.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message