OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncpq_bb.dll

Thể loại: gta2
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 3.47 Kb
Ngày tập tin: 08.04.1998 08:00
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt cpq_bb.dll:


Sao chép tập tin cpq_bb.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cpq_bb.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cpq_bb.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cpq_bb.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cpq_bb.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


cpq:
dhcpqec.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
48kb.
Microsoft DHCP NAP Enforcement Client14.04.2008
dhcpqec (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
100kb.
Microsoft DHCP NAP Enforcement Client14.07.2009
dhcpqec (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
80kb.
Microsoft DHCP NAP Enforcement Client14.07.2009
Send message