OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncsystemeventsbrokerclient.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Classic System Events Broker Client Library
Kích thước tập tin: 23 Kb
Ngày tập tin: 01.11.2018 09:02
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.407 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: CSystemEventsBrokerClient.dll
Tên file gốc: CSystemEventsBrokerClient.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.407
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt csystemeventsbrokerclient.dll:


Sao chép tập tin csystemeventsbrokerclient.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu csystemeventsbrokerclient.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép csystemeventsbrokerclient.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép csystemeventsbrokerclient.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 csystemeventsbrokerclient.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message