OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênctl3d32.dll

Thể loại: Delphi 7 Studio Enterprise
Mô tả: Ctl3D 3D Windows Controls
Kích thước tập tin: 26.5 Kb
Ngày tập tin: 20.08.2002 18:40
Tập tin phiên bản: 2.29.000
Nội bộ tên: CTL3D32
Tên sản phẩm: 3D Windows Controls
Sản phẩm phiên bản: 2,29,0,0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt ctl3d32.dll:


Sao chép tập tin ctl3d32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ctl3d32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ctl3d32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ctl3d32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ctl3d32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ctl3d32.dll 2.31.000
27kb.
Ctl3D 3D Windows Controls17.08.2001

ctl:
agentctl.dll 2.00.0.3427
209kb.
Microsoft Agent Control14.04.2008
comctl32.dll 6.0 (xpsp.080413-2105)
1030kb.
User Experience Controls Library14.04.2008
comctl32.dll 6.0 (xpclient.010817-1148)
900kb.
User Experience Controls Library07.08.2004
comctl32.dll 5.82 (xpsp.080413-2105)
603kb.
Common Controls Library14.04.2008
daxctle.ocx 6.03.01.0148
150kb.
Microsoft MMCtls14.04.2008
msvidctl.dll 6.05.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
1396kb.
ActiveX control for streaming video14.04.2008
rcbdyctl.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
100kb.
Microsoft Remote Assistance14.04.2008
srchctls.dll 1.00
57kb.
Search Assistant Controls14.04.2008
comctl32.ocx 6.00.8022
595kb.
Windows Common Controls ActiveX Control DLL
January 22, 1998
21.07.2001
mspvwctl.dll 1.7.2600.5512
364kb.
Windows Journal Viewer Module14.04.2008
agentctl.dll 5.2.3790.1242
200kb.
Microsoft Agent Control17.02.2007
comctl32.dll 5.82 (srv03_sp2_qfe.100903-0347)
935kb.
Common Controls Library08.09.2010
comctl32.dll 6.0 (srv03_sp2_qfe.100903-0347)
1548kb.
User Experience Controls Library08.09.2010
comctl32.dll 5.82 (srv03_sp2_qfe.100903-0347)
585kb.
Common Controls Library08.09.2010
comctl32.dll 6.0 (srv03_sp2_qfe.100903-0347)
1027kb.
User Experience Controls Library08.09.2010
comctl32.dll 5.82 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
935kb.
Common Controls Library17.02.2007
daxctle.ocx 6.03.01.0146
239kb.
Microsoft MMCtls24.03.2005
msvidctl.dll 6.05.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
2598kb.
ActiveX control for streaming video17.02.2007
rcbdyctl.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
193kb.
Microsoft Remote Assistance17.02.2007
Send message