OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncwbpcple.dll

Thể loại: gta2
Mô tả: Crystal Semiconductor Corp. CSPower CPL Extension
Kích thước tập tin: 38 Kb
Ngày tập tin: 08.04.1998 08:00
Tập tin phiên bản: 4.05.00.0155
Nội bộ tên: cwbpcple.dll
Tên file gốc: cwbpcple.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® DirectX for Windows® 95
Sản phẩm phiên bản: 4.05.00.0155
Tên công ty: Crystal Semiconductor Corp.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt cwbpcple.dll:


Sao chép tập tin cwbpcple.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cwbpcple.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cwbpcple.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cwbpcple.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cwbpcple.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message