OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênczech.dll

Thể loại: GPSoftware
Mô tả: Directory Opus 10 eskэ jazykovэ balн ek
Kích thước tập tin: 0.61 Mb
Ngày tập tin: 21.06.2012 10:00
Tập tin phiên bản: 4, 0, 0, 14
Nội bộ tên: esky
Tên file gốc: czech.dll
Tên sản phẩm: Directory Opus
Sản phẩm phiên bản: 10, 0, 5, 3
Tên công ty: GP Software
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt czech.dll:


Sao chép tập tin czech.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu czech.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép czech.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép czech.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 czech.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
czech (2).ini
8kb.
18.06.2009
czech (2).ini
429kb.
25.06.2012
czech.dll 0, 0, 0, 0
36kb.
AkelPad (x64) language module22.07.2012
czech.dll 1.0.0.1
204kb.
TODO:19.06.2009
czech.ini
44kb.
18.06.2011
czech.ini
21kb.
04.09.2009
czech.ini
0kb.
07.04.2010
czech.ini
2kb.
05.07.2010
czech.ini
70kb.
10.09.2012
czech.ini
423kb.
17.12.2007

czech:
ec_czech (3).ini
0kb.
25.06.2007
ec_czech.ini
0kb.
08.04.2010
Send message