OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2client.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Diablo II
Developed by Blizzard North
Kích thước tập tin: 1.08 Mb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Tập tin phiên bản: 0.01
Nội bộ tên: D2
Tên file gốc: D2.exe
Tên sản phẩm: Diablo II
Sản phẩm phiên bản: 0.01
Tên công ty: Blizzard Entertainment
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2client.dll:


Sao chép tập tin d2client.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2client.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2client.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2client.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2client.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


client:
aaclient.dll 6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
133kb.
Anywhere access client14.04.2008
feclient.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
21kb.
Windows NT File Encryption Client Interfaces14.04.2008
srclient.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
66kb.
SR CLIENT DLL14.04.2008
stclient.dll 2001.12.4414.700
58kb.
14.04.2008
aaclient.dll 6.0.6001.22815 (vistasp1_ldr.101217-0236)
148kb.
Anywhere access client28.01.2011
feclient.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
30kb.
Windows NT File Encryption Client Interfaces24.03.2005
srclient.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
91kb.
SR CLIENT DLL17.02.2007
stclient.dll 2001.12.4720.4045 (srv03_sp2_qfe.070321-2337)
100kb.
COM+ Configuration Catalog Client23.03.2007
waaclient.dll 6.0.6001.22815 (vistasp1_ldr.101217-0236)
133kb.
Anywhere access client28.01.2011
wfeclient.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
21kb.
Windows NT File Encryption Client Interfaces24.03.2005
wsrclient.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
71kb.
SR CLIENT DLL17.02.2007
wstclient.dll 2001.12.4720.4045 (srv03_sp2_qfe.070321-2337)
63kb.
COM+ Configuration Catalog Client23.03.2007
smclient.dll 7.0.4.453
131kb.
SQL Monitor Client Interface20.08.2002
wdsclient.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
520kb.
Windows Deployment Services Setup Module09.07.2012
wdsclientapi.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
116kb.
Windows Deployment Services Client API Library09.07.2012
wdsclient.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
610kb.
Windows Deployment Services Setup Module21.11.2010
wdsclientapi.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
144kb.
Windows Deployment Services Client API Library21.11.2010
wdsclient.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
521kb.
Windows Deployment Services Setup Module21.11.2010
wdsclientapi.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
116kb.
Windows Deployment Services Client API Library21.11.2010
aaclient.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
155kb.
Anywhere access client21.11.2010
Send message