OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2cmp.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 156.05 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2cmp.dll:


Sao chép tập tin d2cmp.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2cmp.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2cmp.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2cmp.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2cmp.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


cmp:
cmpbk32.dll 7.02.2600.0 (xpclient.010817-1148)
14kb.
Microsoft Connection Manager Phonebook17.08.2001
cmprops.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
181kb.
WMI Snapins14.04.2008
icmp.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
4kb.
ICMP DLL14.04.2008
tsappcmp.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
51kb.
Terminal Services Application Compatibility DLL17.08.2001
wmipicmp.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
74kb.
WMI ICMP Echo Provider17.08.2001
itipcmp.dll 1.7.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
44kb.
Microsoft Tablet PC Component14.04.2008
tipcmpps.dll 1.7.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
38kb.
Microsoft Tablet PC Component14.04.2008
cmpbk32.dll 7.02.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
28kb.
Microsoft Connection Manager Phonebook24.03.2005
cmprops.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
313kb.
WMI Snapins17.02.2007
icmp.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
4kb.
ICMP DLL24.03.2005
tsappcmp.dll 5.2.3790.4547 (srv03_sp2_qfe.090709-1656)
104kb.
Terminal Services Application Compatibility DLL10.07.2009
wmipicmp.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
134kb.
WMI ICMP Echo Provider17.02.2007
wcmpbk32.dll 7.02.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
16kb.
Microsoft Connection Manager Phonebook25.03.2003
wicmp.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
5kb.
ICMP DLL25.03.2003
wtsappcmp.dll 5.2.3790.4547 (srv03_sp2_qfe.090709-1656)
58kb.
Terminal Services Application Compatibility DLL10.07.2009
wmipicmp (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
110kb.
WMI ICMP Echo Provider14.07.2009
cmpbk32 (2).dll 7.02.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
28kb.
Microsoft Connection Manager Phonebook14.07.2009
icmp (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
3kb.
ICMP DLL14.07.2009
cmpbk32 (2).dll 7.02.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
26kb.
Microsoft Connection Manager Phonebook14.07.2009
sbscmp20_mscorlib (2).dll 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
13kb.
Microsoft .NET Framework v1.0 compatibility
Flavor=Retail
11.06.2009
Send message