OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2ddraw.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 80.05 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2ddraw.dll:


Sao chép tập tin d2ddraw.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2ddraw.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2ddraw.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2ddraw.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2ddraw.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


ddraw:
ddraw.dll 5.03.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
273kb.
Microsoft DirectDraw14.04.2008
ddrawex.dll 5.03.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
27kb.
Direct Draw Ex14.04.2008
ddraw.dll 5.3.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
421kb.
Microsoft DirectDraw24.03.2005
ddrawex.dll 5.3.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
53kb.
Direct Draw Ex24.03.2005
wddraw.dll 5.3.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
277kb.
Microsoft DirectDraw24.03.2005
wddrawex.dll 5.3.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
28kb.
Direct Draw Ex24.03.2005
ddraw (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
556kb.
Microsoft DirectDraw14.07.2009
ddrawex (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
40kb.
Direct Draw Ex14.07.2009
ddraw (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
520kb.
Microsoft DirectDraw14.07.2009
ddrawex (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
30kb.
Direct Draw Ex14.07.2009
griddrawer.dll
171kb.
03.11.2011
ddraw16.dll
27kb.
08.01.1999
ddraw.dll 4.06.02.0436
303kb.
Microsoft DirectDraw08.01.1999
ddrawex.dll 4.86.00.0436
24kb.
Microsoft DirectDrawEx08.01.1999
ddraw16.dll
27kb.
29.07.1998
ddraw.dll 4.06.00.0318
301kb.
Microsoft DirectDraw29.07.1998
ddrawex.dll 4.86.00.0318
24kb.
Microsoft DirectDrawEx29.07.1998
ddraw16.dll
23kb.
21.02.1997
ddraw.dll 4.04.00.0068
158kb.
Microsoft DirectDraw21.02.1997
ddraw.dll 5.3.0000001.0904 built by: private/Lab06_dev(DXBLD00)
286kb.
Microsoft DirectDraw09.07.2004
Send message