OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2direct3d.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 112.05 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2direct3d.dll:


Sao chép tập tin d2direct3d.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2direct3d.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2direct3d.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2direct3d.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2direct3d.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


direct:
directdb.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
85kb.
Microsoft Direct Database API14.04.2008
system.directoryservices.resources.chs.dll 1.0.3300.0
9kb.
29.01.2002
system.directoryservices.resources.cht.dll 1.0.3300.0
9kb.
29.01.2002
system.directoryservices.resources.es.dll 1.0.3300.0
10kb.
14.02.2002
system.directoryservices.resources.fr.dll 1.0.3300.0
11kb.
18.02.2002
system.directoryservices.resources.ger.dll 1.0.3300.0
10kb.
22.02.2002
system.directoryservices.resources.it.dll 1.0.3300.0
10kb.
18.02.2002
system.directoryservices.resources.ja.dll 1.0.3300.0
11kb.
25.01.2002
system.directoryservices.resources.kor.dll 1.0.3300.0
11kb.
29.01.2002
system.directoryservices.dll 1.0.3705.6018
84kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=027.06.2007
directdb.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
137kb.
Microsoft Direct Database API17.02.2007
wdirectdb.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
87kb.
Microsoft Direct Database API17.02.2007
directdb.dll 5.50.4522.1200
57kb.
Microsoft Direct Database API11.10.2000
system.directoryservices.accountmanagement.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
278kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
system.directoryservices.protocols.dll 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
178kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
system.directoryservices.dll 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
386kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
system.directoryservices.accountmanagement.resou 4.0.30319.1 built by: RTMRel
37kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
27.07.2012
system.directoryservices.protocols.resources.dll 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
27kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
27.07.2012
system.directoryservices.resources.dll 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
44kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
27.07.2012
system.directoryservices.protocols.resources (2) 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
32kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
12.04.2011
Send message