OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2game.exe

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 39.5 Kb
Ngày tập tin: 31.01.2004 05:57
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2game.exe:


Sao chép tập tin d2game.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2game.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2game.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2game.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2game.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
d2game.dll
1004kb.
29.01.2004

game:
gameuxmig.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
19kb.
gameuxmig09.07.2012
gameuxmig.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
23kb.
gameuxmig21.11.2010
gameuxmig.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
19kb.
gameuxmig21.11.2010
gameux (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2516kb.
Games Explorer21.11.2010
gameux.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2516kb.
Games Explorer21.11.2010
gameux (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2683kb.
Games Explorer21.11.2010
gameux.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2683kb.
Games Explorer21.11.2010
gameuxmig (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
23kb.
gameuxmig14.07.2009
moregames.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
295kb.
Game Definition File for More Games14.07.2009
cardgames (2).dll 1.0.0.1
6069kb.
CardGames Resources14.07.2009
gameuxlegacygdfs (2).dll 1.0.0.1
4141kb.
Legacy GDF resource DLL14.07.2009
igame.dll 14.0.0.121
285kb.
Game Export Interfaces23.02.2011
game.dll 1, 26, 0, 6401
11760kb.
Warcraft III19.03.2011
gameui.dll
1484kb.
27.11.2003
basegame.ini
2kb.
09.10.2012
basegamestats.ini
0kb.
09.10.2012
defaultgamecore.ini
97kb.
09.10.2012
defaultgamedata.ini
16kb.
09.10.2012
defaultgame.ini
6kb.
09.10.2012
defaultmpgame.ini
13kb.
09.10.2012
Send message