OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2gdi.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 52.05 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2gdi.dll:


Sao chép tập tin d2gdi.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2gdi.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2gdi.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2gdi.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2gdi.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


gdi:
gdiplus.dll 5.1.3102.5512 (xpsp.080413-2105)
1684kb.
Microsoft GDI+14.04.2008
gdiplus.dll 5.1.3097.0 (xpclient.010817-1148)
1661kb.
Microsoft GDI+07.08.2004
gdi32.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
279kb.
GDI Client DLL14.04.2008
gdiplus.dll 5.2.6002.22791 (vistasp2_ldr.120203-0237)
2142kb.
Microsoft GDI+11.02.2012
gdiplus.dll 5.2.6002.22791 (vistasp2_ldr.120203-0237)
1708kb.
Microsoft GDI+11.02.2012
gdi32.dll 5.2.3790.4742 (srv03_sp2_qfe.100712-0347)
607kb.
GDI Client DLL13.07.2010
wgdi32.dll 5.2.3790.4742 (srv03_sp2_qfe.100712-0347)
286kb.
GDI Client DLL13.07.2010
gdiplus.dll 5.1.3102.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
1672kb.
Microsoft GDI+02.03.2011
gdiplus (2).dll 6.1.7601.17825 (win7sp1_gdr.120420-1503)
2115kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
gdiplus (3).dll 6.1.7601.21977 (win7sp1_ldr.120420-1506)
2116kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
gdiplus (4).dll 5.2.7601.21977 (win7sp1_ldr.120420-1506)
2240kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
gdiplus (5).dll 5.2.7601.17825 (win7sp1_gdr.120420-1503)
1683kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
gdiplus (6).dll 6.1.7601.17825 (win7sp1_gdr.120420-1503)
1587kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
gdiplus (7).dll 5.2.7601.21977 (win7sp1_ldr.120420-1506)
1683kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
gdiplus (8).dll 6.1.7601.21977 (win7sp1_ldr.120420-1506)
1588kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
gdiplus.dll 5.2.7601.17825 (win7sp1_gdr.120420-1503)
2240kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
xpsgdiconverter (10).dll 6.1.7601.21636 (win7sp1_ldr.110106-1655)
282kb.
XPS to GDI Converter07.01.2011
xpsgdiconverter (2).dll 6.1.7601.17566 (win7sp1_gdr.110223-1501)
465kb.
XPS to GDI Converter24.02.2011
xpsgdiconverter (3).dll 6.1.7601.17566 (win7sp1_gdr.110223-1501)
465kb.
XPS to GDI Converter24.02.2011
xpsgdiconverter (4).dll 6.1.7601.17566 (win7sp1_gdr.110223-1501)
282kb.
XPS to GDI Converter24.02.2011
Send message