OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2glide.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 92.05 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2glide.dll:


Sao chép tập tin d2glide.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2glide.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2glide.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2glide.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2glide.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


glide:
glidedrv.dll
64kb.
01.02.2001
srdd_glide2x.dll 1, 42, 2, 9
68kb.
SurRender3D Glide2 Rendering Device Driver
For further information contact surrender@surrender3d.com
15.01.2001
Send message