OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2lang.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 76.05 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2lang.dll:


Sao chép tập tin d2lang.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2lang.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2lang.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2lang.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2lang.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


lang:
imlang.dll 8.1.4003.0
100kb.
Microsoft IME14.04.2008
langwrbk.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
88kb.
English wordbreaker17.08.2001
mlang.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
573kb.
Multi Language Support DLL14.04.2008
msgslang.dll 4.7.3001
176kb.
Messenger Language Specific Resources--English14.04.2008
imlang.dll 8.1.7103.0
15kb.
Microsoft IME24.03.2005
langwrbk.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
157kb.
English wordbreaker24.03.2005
mlang.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
686kb.
Multi Language Support DLL17.02.2007
wimlang.dll 8.1.7020.0
9kb.
Microsoft IME25.03.2003
wlangwrbk.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
93kb.
English wordbreaker25.03.2003
wmlang.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
576kb.
Multi Language Support DLL17.02.2007
wmsgslang.dll 4.7.3001
176kb.
Messenger Language Specific Resources--English24.03.2005
mlang.dll 5.50.4522.1800
533kb.
Multi Language Support DLL20.10.2000
naturallanguage6 (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
783kb.
Natural Language Development Platform 621.11.2010
naturallanguage6 (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1295kb.
Natural Language Development Platform 621.11.2010
wlangpui (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
402kb.
Wireless Network Policy Management Snap-in21.11.2010
wlangpui (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
464kb.
Wireless Network Policy Management Snap-in21.11.2010
naturallanguage6 (2).dll 6.0.6001.18098 (vistasp1_gdr.080625-1507)
788kb.
Natural Language Development Platform 618.03.2010
naturallanguage6.dll 6.0.6001.18098 (vistasp1_gdr.080625-1507)
1336kb.
Natural Language Development Platform 618.03.2010
muilanguagecleanup (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
13kb.
MUI Callback for Language pack cleanup14.07.2009
mlang (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
222kb.
Multi Language Support DLL14.07.2009
Send message