OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2launch.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 184.05 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2launch.dll:


Sao chép tập tin d2launch.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2launch.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2launch.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2launch.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2launch.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


launch:
adobe_oobe_launcher.dll 2.0.0.36
230kb.
Adobe OOBE launcher Utility28.03.2011
mediacenterweblauncherres (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
11kb.
Media Center Protocol Handler Resources14.07.2009
adobe_oobe_launcher.dll 2.0.0.36
277kb.
Adobe OOBE launcher Utility28.03.2011
fwlaunch.dll 2, 0, 0, 2
308kb.
FWLAUNCH DLL30.08.2005
inlaunch.dll 14.0.6015.1000
394kb.
Microsoft InfoPath Launcher21.12.2010
bcslaunch.dll 14.0.4750.1000
56kb.
Microsoft Office 2010 component28.02.2010
wotlauncher.cfg
1kb.
14.09.2012
wotlauncher.exe 0.7.4.98
6852kb.
World of Tanks Launcher
Built: 20120607 133428, Revision: #exist (stable)
14.09.2012
world of warcraft launcher.exe 1, 0, 0, 1113
1674kb.
World of Warcraft Setup14.09.2012
launcher.exe 2.0.0.0
382kb.
20.09.2012
installlauncher.exe 1, 1, 0, 11
65kb.
Install Launcher21.09.2012
gomtvstreamer_grlauncher.ini
0kb.
11.10.2010
grlauncher.exe
124kb.
22.03.2007
grlauncher.ini
0kb.
03.11.2008
jp2launcher.exe 10.5.1.255
34kb.
Java(TM) Platform SE binary24.09.2012
jp2launcher.exe 6.0.200.2
23kb.
Java(TM) Platform SE binary27.06.2012
launcher (2).exe 1, 0, 0, 0
66kb.
Uniblue Launcher20.07.2010
launcher (3).exe 1, 0, 0, 0
66kb.
Uniblue Launcher25.06.2010
launcher (4).exe 1, 0, 0, 0
310kb.
Uniblue Launcher17.05.2010
launcher.exe
207kb.
29.11.2010
Send message