OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2loader.exe

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Diablo II
PrivateBuild: 2001.11.18
Kích thước tập tin: 32.5 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:48
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 0
Nội bộ tên: Diablo II.exe
Tên file gốc: Diablo II.exe
Tên sản phẩm: D2Loader by Onlyer
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 0
Tên công ty: Tsinghua Unversity
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2loader.exe:


Sao chép tập tin d2loader.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2loader.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2loader.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2loader.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2loader.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


loader:
dmloader.dll 5.3.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
35kb.
Microsoft DirectMusic Loader14.04.2008
wdmloader.dll 5.3.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
36kb.
Microsoft DirectMusic Loader17.02.2007
upgloader.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
219kb.
Setup Loader for Migration10.07.2012
upgloader.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
258kb.
Setup Loader for Migration21.11.2010
upgloader.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
219kb.
Setup Loader for Migration21.11.2010
api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0 (2).dll 6.1.7601.21772 (win7sp1_ldr.110715-1506)
4kb.
ApiSet Stub DLL16.07.2011
api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll 6.1.7601.21772 (win7sp1_ldr.110715-1506)
4kb.
ApiSet Stub DLL16.07.2011
dmloader (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
47kb.
Microsoft DirectMusic Loader14.07.2009
dmloader (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
38kb.
Microsoft DirectMusic Loader14.07.2009
assemblyloader.dll 14.0.0.121
15kb.
AssemblyLoader23.02.2011
clraddinloader.dll 16, 0, 14000, 0000
47kb.
ClrAddinLoader
PrivateBuild: Build: 140, Release: 2012 RTM - Date: Wed 01/19/2011
20.01.2011
apfloaderv13.dll 1, 3, 0, 5
112kb.
APFLoader Version 1.30 R224.10.2007
epapfloader.dll 1, 1, 0, 0
68kb.
APFLoader24.10.2007
epapfloader2006.dll 1, 3, 0, 5
100kb.
APFLoader Version 1.3024.10.2007
swfloader.dll 7,0,14,0
1016kb.
Macromedia Flash Player 7.0 r1430.08.2005
physxloader.dll 2, 7, 0, 3
70kb.
PhysXLoader Dynamic Link Library23.07.2012
portaluploader.dll 1.0.1.4
2022kb.
03.08.2012
photodownloader (10).ini
0kb.
02.03.2011
photodownloader.ini
0kb.
02.03.2011
ace32loader.exe 4.20.0
54kb.
32 bit UnAceV2.Dll loader09.06.2012
Send message