OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2multi.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 148.05 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2multi.dll:


Sao chép tập tin d2multi.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2multi.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2multi.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2multi.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2multi.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


multi:
multibox.dll 7.0.0.3706
224kb.
Microsoft IME 9817.08.2001
multibox.dll 7.0.0.3706
186kb.
Microsoft IME 9824.03.2005
multiburn.exe 5.1.0.0
1776kb.
BurnAware
http://www.burnaware.com
06.08.2012
eximultilingualfont.dll
34kb.
19.05.2012
multiview (2).dll 4, 0, 1, 13
134kb.
MultiView Viewer Plugin for Directory Opus21.06.2012
multiview.dll 4, 0, 1, 13
146kb.
MultiView Viewer Plugin for Directory Opus21.06.2012
multiac.exe 3.7.9
1216kb.
MultiAC for Opera"!
This program was made by AC Team
09.06.2012
multiac.ini
2kb.
03.10.2012
qtmultimediakit1.dll 1.1.1.0
505kb.
01.11.2011
multiset.exe 7,8,7,0
2217kb.
Almeza MultiSet
NT INTEL X86
25.02.2011
multiset_player.exe 7,8,7,0
2137kb.
Almeza MultiSet
NT INTEL X86
25.02.2011
multiset.ini
1kb.
16.10.2012
kmultipart.dll
109kb.
08.10.2012
qtmultimedia4.dll 4.8.2.0
113kb.
C++ application development framework.08.10.2012
asmultilang.dll 1, 2, 3, 0
11kb.
AsMultiL Dynamic Link Library22.04.2010
asmultilang.dll 1, 0, 3, 0
60kb.
AsMultiL Dynamic Link Library29.10.2012
asmultilang (3).dll 1.0.0.6
50kb.
AsMultiLang02.04.2009
asmultilang.dll 1, 2, 1, 0
11kb.
AsMultiL Dynamic Link Library29.06.2009
asmultilang (2).ini
0kb.
22.10.2009
asmultilang (3).ini
0kb.
01.09.2009
Send message