OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2net.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 52.05 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2net.dll:


Sao chép tập tin d2net.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2net.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2net.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2net.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2net.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


net:
cabinet.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
59kb.
Microsoft® Cabinet File API14.04.2008
cnetcfg.dll 7.02.2600.0 (xpclient.010817-1148)
32kb.
Connection Manager Library17.08.2001
cryptnet.dll 5.131.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
63kb.
Crypto Network Related API14.04.2008
dbnetlib.dll 2000.085.1132 (xpsp.080413-0852)
108kb.
Winsock Oriented Net DLL for SQL Clients14.04.2008
dgnet.dll 1, 0, 0, 1
109kb.
Dgnet Module14.04.2008
dpnet.dll 5.03.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
367kb.
Microsoft DirectPlay14.04.2008
ibmsgnet.dll 1.00.00.0000
9kb.
IBM NIC Message DLL17.08.2001
hnetcfg.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
336kb.
Home Networking Configuration Manager14.04.2008
hnetmon.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
15kb.
Home Networking Monitor DLL17.08.2001
hnetwiz.dll 5.1.2232.1
323kb.
Network Setup Wizard14.04.2008
inetcfg.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
268kb.
Internet Connection Wizard Library14.04.2008
inetcomm.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
676kb.
Microsoft Internet Messaging API14.04.2008
inetcplc.dll 6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148)
108kb.
Internet Control Panel17.08.2001
inetmgr.dll 6.0.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
810kb.
IIS MMC Snapin Module14.04.2008
inetmib1.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
32kb.
Microsoft MIB-II subagent14.04.2008
inetpp.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
74kb.
Internet Print Provider DLL14.04.2008
inetppui.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
16kb.
Internet Print Client DLL14.04.2008
inetres.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
47kb.
Microsoft Internet Messaging API Resources13.04.2008
inetsloc.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
20kb.
Internet Service Location protocol library17.08.2001
msnetobj.dll 9.00.00.4503
253kb.
DRM ActiveX Network Object14.04.2008
Send message