OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2sound.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 88.05 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2sound.dll:


Sao chép tập tin d2sound.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2sound.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2sound.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2sound.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2sound.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


sound:
dsound.dll 5.3.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
359kb.
DirectSound14.04.2008
dsound3d.dll 5.3.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
1264kb.
DirectSound3D LUT14.04.2008
dsound.dll 5.3.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
636kb.
DirectSound17.02.2007
dsound3d.dll 5.3.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
1266kb.
DirectSound3D LUT24.03.2005
wdsound.dll 5.3.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
353kb.
DirectSound17.02.2007
wdsound3d.dll 5.3.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
1265kb.
DirectSound3D LUT24.03.2005
dsound (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
528kb.
DirectSound14.07.2009
dsound (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
443kb.
DirectSound14.07.2009
microsoft.directx.directsound.dll 5.04.00.2904
174kb.
Microsoft Managed DirectSound18.03.2005
sounds1.dll 0, 0, 0, 0
41kb.
AkelPad (x64) text editor plugin22.07.2012
sound.dll 1, 0, 0, 1
146kb.
Almeza Sound Library23.07.2012
jsound.dll 6.0.200.2
150kb.
Java(TM) Platform SE binary03.07.2012
jsoundds.dll 6.0.200.2
24kb.
Java(TM) Platform SE binary03.07.2012
gstdirectsound.dll
75kb.
03.10.2012
jsound.dll
140kb.
05.08.2010
soundeffectcomponent (2).dll
99kb.
06.12.2011
soundman.exe 1, 0, 0, 32
83kb.
Realtek Sound Manager
Realtek HD Audio Sound Manager
03.11.2010
universal sound module.dll 1.11
224kb.
VST Plug-In16.08.2001
sound.dll 1, 0, 0, 1
16kb.
The Settlers 7 - Paths to a Kingdom Game Definition File11.01.2010
soundeffectcomponent (2).dll
92kb.
20.01.2010
Send message