OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2win.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 160.05 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2win.dll:


Sao chép tập tin d2win.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2win.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2win.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2win.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2win.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


win:
cimwin32.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
1327kb.
WMI Win32 Provider14.04.2008
dwintl.dll 10.0.2619
54kb.
Microsoft Application Error Reporting07.08.2004
msdwintl.dll 10.0.2508
50kb.
Microsoft Application Error Reporting21.07.2001
windowscodecs.dll 6.0.6001.17009 (longhorn.070920-1905)
696kb.
Microsoft Windows Codecs Library14.04.2008
windowscodecsext.dll 6.0.6001.17009 (longhorn.070920-1905)
338kb.
Microsoft Windows Codecs Extended Library14.04.2008
win32spl.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
100kb.
32-bit Spooler API DLL14.04.2008
winbrand.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
1609kb.
Windows Branding Resources13.04.2008
winfax.dll 5.2.1776.0
9kb.
Microsoft Fax API Support DLL17.08.2001
winhttp.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
346kb.
Windows HTTP Services14.04.2008
wininet.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
651kb.
Internet Extensions for Win3214.04.2008
winipsec.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
32kb.
Windows IPSec SPD Client DLL14.04.2008
winmgmtr.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
16kb.
17.08.2001
winmm.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
172kb.
MCI API DLL14.04.2008
winnt32a.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
1144kb.
Over-the-net installation program14.04.2008
winnt32u.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
1268kb.
Over-the-net installation program14.04.2008
winntbba.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
737kb.
Windows Setup BillBrd DLL14.04.2008
winntbbu.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
739kb.
Windows Setup BillBrd DLL14.04.2008
winrnr.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
17kb.
LDAP RnR Provider DLL14.04.2008
winscard.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
97kb.
Microsoft Smart Card API14.04.2008
winshfhc.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
17kb.
File Risk Estimation14.04.2008
Send message