OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd3dcompiler_43.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Direct3D HLSL Compiler
Kích thước tập tin: 2.41 Mb
Ngày tập tin: 26.05.2010 11:41
Tập tin phiên bản: 9.29.952.3111
Nội bộ tên: d3dcompiler_43.dll
Tên file gốc: d3dcompiler_43.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® DirectX for Windows®
Sản phẩm phiên bản: 9.29.952.3111
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt d3dcompiler_43.dll:


Sao chép tập tin d3dcompiler_43.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d3dcompiler_43.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d3dcompiler_43.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d3dcompiler_43.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d3dcompiler_43.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
d3dcompiler_43 (2).dll 9.29.952.3111
2057kb.
Direct3D HLSL Compiler26.05.2010
d3dcompiler_43.dll 9.29.952.3111
2066kb.
Direct3D HLSL Compiler18.08.2018

dcompiler:
d3dcompiler_42 (2).dll 9.27.952.3022
2522kb.
Direct3D HLSL Compiler04.09.2009
d3dcompiler_42.dll 9.27.952.3022
1928kb.
Direct3D HLSL Compiler04.09.2009
d3dcompiler_35 (2).dll 9.19.949.1104
1326kb.
Microsoft Direct3D19.07.2007
d3dcompiler_35.dll 9.19.949.1104
1939kb.
Microsoft Direct3D19.07.2007
d3dcompiler_36 (2).dll 9.19.949.2111
1342kb.
Microsoft Direct3D12.10.2007
d3dcompiler_36.dll 9.19.949.2111
1960kb.
Microsoft Direct3D12.10.2007
d3dcompiler_37 (2).dll 9.22.949.2248
1388kb.
Microsoft Direct3D05.03.2008
d3dcompiler_37.dll 9.22.949.2248
1817kb.
Microsoft Direct3D05.03.2008
d3dcompiler_38 (2).dll 9.23.949.2378
1457kb.
Microsoft Direct3D30.05.2008
d3dcompiler_38.dll 9.23.949.2378
1896kb.
Microsoft Direct3D30.05.2008
d3dcompiler_39 (2).dll 9.24.949.2307
1897kb.
Microsoft Direct3D10.07.2008
d3dcompiler_39.dll 9.24.949.2307
1459kb.
Microsoft Direct3D10.07.2008
d3dcompiler_40 (2).dll 9.24.950.2656
1989kb.
Direct3D HLSL Compiler15.10.2008
d3dcompiler_40.dll 9.24.950.2656
2545kb.
Direct3D HLSL Compiler15.10.2008
d3dcompiler_41 (2).dll 9.26.952.2844
1803kb.
Direct3D HLSL Compiler09.03.2009
d3dcompiler_41.dll 9.26.952.2844
2373kb.
Direct3D HLSL Compiler09.03.2009
d3dcompiler_33 (2).dll 9.18.904.0015
1097kb.
Microsoft Direct3D12.03.2007
d3dcompiler_33.dll 9.18.904.0015
1367kb.
Microsoft Direct3D12.03.2007
Send message