OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndbedit32.dll

Thể loại: Delphi 7 Studio Enterprise
Mô tả: Paradox Editor DLL
Kích thước tập tin: 87.03 Kb
Ngày tập tin: 20.08.2002 18:38
Tập tin phiên bản: 7.00
Nội bộ tên: PXEDIT32
Tên file gốc: PXEDIT32.DLL
Tên sản phẩm: Paradox for Windows
Sản phẩm phiên bản: 7.00
Tên công ty: Borland International
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt dbedit32.dll:


Sao chép tập tin dbedit32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dbedit32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dbedit32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dbedit32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dbedit32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


dbedit:
pdfdbeditor.dll 7.1.934.0
2115kb.
PdfDbEditor21.10.2011
Send message