OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndbexpora.dll

Thể loại: Delphi 7 Studio Enterprise
Mô tả: Borland dbExpress ORACLE driver
Kích thước tập tin: 167 Kb
Ngày tập tin: 20.08.2002 18:38
Tập tin phiên bản: 7.0.1.336
Nội bộ tên: dbExpress 2.0
Tên file gốc: dbexpora.dll
Tên sản phẩm: DataSnap Direct Drivers
Sản phẩm phiên bản: 7.0
Tên công ty: Borland Software Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt dbexpora.dll:


Sao chép tập tin dbexpora.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dbexpora.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dbexpora.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dbexpora.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dbexpora.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dbexpora.dll 7.1.1692.666
173kb.
Borland dbExpress ORACLE driver14.09.2012
Send message