OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndefault_pc.cfg

Thể loại: Getting Up
Mô tả: Original cfg file
Kích thước tập tin: 0.05 Kb
Ngày tập tin: 08.03.2006 14:37
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt default_pc.cfg:


Sao chép tập tin default_pc.cfg thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu default_pc.cfg.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép default_pc.cfg vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép default_pc.cfg để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 default_pc.cfg và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
defaultnpc.ini
5kb.
09.10.2012
defaultnpccontent.ini
0kb.
09.10.2012
default_pc (2).cfg
1kb.
29.11.2005

default:
defaultlocationcpl (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
216kb.
Default Location Control Panel21.11.2010
defaultlocationcpl.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
216kb.
Default Location Control Panel21.11.2010
defaultlocationcpl (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
229kb.
Default Location Control Panel21.11.2010
defaultlocationcpl.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
229kb.
Default Location Control Panel21.11.2010
tdefaultfontdialogcaptionmedium.ini
0kb.
12.06.2012
tdefaultfontdialogcaptionsmall.ini
0kb.
12.06.2012
tdefaultfontdialog_.ini
0kb.
12.06.2012
tdefaultfont.ini
0kb.
12.06.2012
tdefaultfontname.ini
0kb.
12.06.2012
default.ini
5kb.
25.09.2012
operaprefs_default.ini
0kb.
03.10.2012
oledefaulthandler.dll 8,1,0,3020
237kb.
Kingsoft Office oledefaulthandler03.11.2011
phx_default.dll 1.0.5.8
132kb.
Phoenix Default plugin DLL
This is a default plugin for the API of Phoenix and higher. Can be distributed and modifyed under GNU GPL 2. You can use the source code in your projects.
27.08.2011
plasma_animator_default.dll
43kb.
08.10.2012
my_print_defaults.exe 5.5.25a.0
3381kb.
08.10.2012
default.cfg
1kb.
20.10.2012
spaxdefaultgeometryrep.dll 22.0.0.11187
13kb.
SPAXGeometryRep27.09.2012
spaxdefaultheaderexporter.dll 22.0.0.11187
22kb.
SPAXDefaultHeaderRep27.09.2012
defaults.dll 18.0.11415.100
60kb.
14.08.2011
wosbr_default.dll
430kb.
26.07.2011
Send message