OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndeployjava1.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Java(TM) Platform SE binary
Kích thước tập tin: 0.8 Mb
Ngày tập tin: 27.07.2012 23:57
Tập tin phiên bản: 10.5.0.05
Nội bộ tên: deployJava1
Tên file gốc: deployJava1.dll
Tên sản phẩm: Java(TM) Platform SE 7 U5
Sản phẩm phiên bản: 7.0.50.5
Tên công ty: Oracle Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt deployjava1.dll:


Sao chép tập tin deployjava1.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu deployjava1.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép deployjava1.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép deployjava1.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 deployjava1.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
deployjava1 (2).dll 10.6.2.23
895kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
deployjava1.dll 10.5.1.255
671kb.
Java(TM) Platform SE binary05.07.2012
deployjava1.dll 6.0.200.2
402kb.
Java(TM) Platform SE binary27.06.2012
deployjava1.dll 6.0.310.5
462kb.
Java(TM) Platform SE binary07.05.2012
deployjava1.dll 10.6.2.23
895kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
deployjava1.dll 13.0.1.0
919kb.
Java(TM) Platform SE binary04.04.2020
deployjava1.dll 6.0.450.6
462kb.
Java(TM) Platform SE binary27.03.2013
deployjava1.dll 11.51.2.16
990kb.
Java(TM) Platform SE binary10.05.2022

deployjava:
npdeployjava1.dll 10.5.0.05
933kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy27.07.2012
npdeployjava1.dll 10.5.1.255
754kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy05.07.2012
npdeployjava1 (2).dll 6.0.200.2
402kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy27.06.2012
npdeployjava1 (2).dll 6.0.310.5
466kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy07.05.2012
npdeployjava1 (2).dll 10.6.2.23
1010kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy15.11.2012
npdeployjava1.dll 10.6.2.23
1010kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy15.11.2012
npdeployjava1.dll 13.0.1.0
1267kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy04.04.2020
npdeployjava1.dll 6.0.450.6
466kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy27.03.2013
Send message