OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndevexpress.xpf.ribbon.v11.2.dll

Thể loại: Dev Express
Mô tả: DevExpress.Xpf.Ribbon
Xpf.Ribbon Library
Kích thước tập tin: 1.16 Mb
Ngày tập tin: 22.10.2015 19:10
Tập tin phiên bản: 11.2.11.0
Nội bộ tên: DevExpress.Xpf.Ribbon.v11.2.dll
Tên file gốc: DevExpress.Xpf.Ribbon.v11.2.dll
Tên sản phẩm: DevExpress.Xpf.Ribbon
Sản phẩm phiên bản: 11.2.11.0
Tên công ty: Developer Express Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt devexpress.xpf.ribbon.v11.2.dll:


Sao chép tập tin devexpress.xpf.ribbon.v11.2.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu devexpress.xpf.ribbon.v11.2.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép devexpress.xpf.ribbon.v11.2.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép devexpress.xpf.ribbon.v11.2.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 devexpress.xpf.ribbon.v11.2.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


devexpress:
devexpress.data.v10.1.dll 10.1.7.10307
2416kb.
DevExpress.Data
Data Library
22.02.2011
devexpress.utils.v10.1.dll 10.1.7.10307
3556kb.
DevExpress.Utils
Utils Library
22.02.2011
devexpress.xtraeditors.v10.1.dll 10.1.7.10307
1640kb.
DevExpress.XtraEditors
Extended Controls
22.02.2011
devexpress.xtratreelist.v10.1.dll 10.1.7.10307
600kb.
DevExpress.XtraTreeList
XtraTreeList Suite
22.02.2011
devexpress.xtragrid.v11.2.dll 11.2.11.0
1915kb.
DevExpress.XtraGrid
XtraGrid Suite
21.10.2015
devexpress.xtrareports.v11.2.service.dll 11.2.11.0
108kb.
DevExpress.XtraReports.Service21.10.2015
devexpress.data.v11.2.dll 11.2.11.0
2633kb.
DevExpress.Data
Data Library
22.10.2015
devexpress.printing.v11.2.core.dll 11.2.11.0
1970kb.
DevExpress.Printing.Core22.10.2015
devexpress.xpf.core.v11.2.dll 11.2.11.0
4103kb.
DevExpress.Xpf.Core22.10.2015
devexpress.xpf.docking.v11.2.dll 11.2.11.0
1182kb.
DevExpress.Xpf.Docking
Docking Suite
22.10.2015
devexpress.xpf.gauges.v11.2.dll 11.2.11.0
1473kb.
DevExpress.Xpf.Gauges
DXGauges Suite
22.10.2015
devexpress.xpf.grid.v11.2.dll 11.2.11.0
809kb.
DevExpress.Xpf.Grid
DXGrid Suite
22.10.2015
devexpress.xpf.grid.v11.2.core.dll 11.2.11.0
569kb.
DevExpress.Xpf.Grid.Core22.10.2015
devexpress.xpf.layout.v11.2.core.dll 11.2.11.0
98kb.
DevExpress.Xpf.Layout.Core
DX Layout Core Library
22.10.2015
devexpress.xpf.layoutcontrol.v11.2.dll 11.2.11.0
364kb.
DevExpress.Xpf.LayoutControl22.10.2015
devexpress.xpf.navbar.v11.2.dll 11.2.11.0
426kb.
DevExpress.Xpf.NavBar
DXNavBar
22.10.2015
devexpress.xpf.printing.v11.2.dll 11.2.11.0
464kb.
DevExpress.Xpf.Printing
DXPrinting Library for WPF
22.10.2015
devexpress.xpf.printing.v11.2.core.dll 11.2.11.0
74kb.
DevExpress.Xpf.Printing.Core
DXPrinting Core Library for WPF
22.10.2015
devexpress.xpf.themes.office2007blue.v11.2.dll 11.2.11.0
2437kb.
Xpf.Core Library22.10.2015
Send message