OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndiapi2nt.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Eicon 16Bit CAPI 2.0 DLL Library for Windows NT
Kích thước tập tin: 31.5 Kb
Ngày tập tin: 17.08.2001 23:36
Tập tin phiên bản: 2.10 101-390
Nội bộ tên: CAPI20NT
Tên file gốc: capi20nt.dll
Tên sản phẩm: Eicon Drivers for Windows NT
Sản phẩm phiên bản: 2.10 101-390
Tên công ty: Eicon Technology Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt diapi2nt.dll:


Sao chép tập tin diapi2nt.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu diapi2nt.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép diapi2nt.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép diapi2nt.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 diapi2nt.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


diapi:
diapi232.dll 2.10 101-390
31kb.
Eicon 32Bit CAPI 2.0 DLL for Windows NT17.08.2001
diapi232.dll 3.40.104.3
33kb.
Eicon 32Bit CAPI 2.0 DLL for Windows NT24.03.2005
diapi264.dll 3.40.104.3
23kb.
Eicon 64Bit CAPI 2.0 DLL for Windows 2000/XP/.NET24.03.2005
diapi232 (2).dll 2.1.4.0
28kb.
Eicon 32Bit CAPI 2.0 DLL for Windows NT14.07.2009
diapi264 (2).dll 4.1.4.12
22kb.
Eicon 64Bit CAPI 2.0 DLL for Windows 2000/XP/.NET14.07.2009
diapi2.dll
13kb.
22.07.2001
ddiapi64.dll
94kb.
10.04.2022
Send message