OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndinput8 (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Microsoft DirectInput
Kích thước tập tin: 191 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:40
Tập tin phiên bản: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: DInput8.dll
Tên file gốc: DInput8.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7600.16385
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt dinput8 (2).dll:


Sao chép tập tin dinput8 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dinput8 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dinput8 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dinput8 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dinput8 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dinput8 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
142kb.
Microsoft DirectInput14.07.2009
dinput8.dll 5.03.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
178kb.
Microsoft DirectInput14.04.2008
dinput8.dll 5.3.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
274kb.
Microsoft DirectInput24.03.2005
dinput8.dll 5.1.2600.881 built by: Lab06_N(mmbuild)
649kb.
Microsoft DirectInput30.10.2001
dinput8.dll 4.08.01.0901
676kb.
Microsoft DirectInput30.10.2001
dinput8.dll 10.0.17134.254 (WinBuild.160101.0800)
212kb.
Microsoft DirectInput09.08.2018

dinput:
dinput.dll 5.03.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
155kb.
Microsoft DirectInput14.04.2008
dinput.dll 5.3.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
238kb.
Microsoft DirectInput17.02.2007
wdinput.dll 5.3.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
156kb.
Microsoft DirectInput17.02.2007
wdinput8.dll 5.3.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
178kb.
Microsoft DirectInput24.03.2005
dinput.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
169kb.
Microsoft DirectInput14.07.2009
dinput (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
134kb.
Microsoft DirectInput14.07.2009
dinput.dll 4.05.00.0155
172kb.
Microsoft DirectInput14.07.1997
dinput.dll 4.04.00.0068
37kb.
Microsoft DirectInput21.02.1997
dinput.dll 5.1.2600.881 built by: Lab06_N(mmbuild)
630kb.
Microsoft DirectInput30.10.2001
liquidinput.ini
51kb.
24.02.2009
dinput.dll 4.08.01.0901
652kb.
Microsoft DirectInput30.10.2001
dinput.dll 10.0.17134.254 (WinBuild.160101.0800)
162kb.
Microsoft DirectInput09.08.2018
Send message