OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndmie.dll

Thể loại: Download Master
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 159.85 Kb
Ngày tập tin: 23.05.2012 12:53
Tập tin phiên bản: 1.6.5.41
Sản phẩm phiên bản: 5.5
Tên công ty: WestByte
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dmie.dll:


Sao chép tập tin dmie.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dmie.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dmie.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dmie.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dmie.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dmie.dll 1.6.5.41
157kb.
05.04.2020
dmiehlp.dll 2.2.2.103
162kb.
23.05.2012
dmiehlp.dll 2.2.2.106
161kb.
05.04.2020

dmie:
hdmiell (2).dll 1, 1, 16, 0
84kb.
Intel® Graphics Media Accelerator Driver installer21.08.2009
hdmienu (2).dll 1, 1, 16, 0
64kb.
Intel® Graphics Media Accelerator Driver installer21.08.2009
hdmiesp (2).dll 1, 1, 16, 0
80kb.
Intel® Graphics Media Accelerator Driver installer21.08.2009
rhdmiext.dll 6, 0, 6000, 79
1123kb.
Realtek LFX/GFX DSP UI component for Windows Vista11.05.2009
rhdmiext.dll 6, 0, 6000, 228
2222kb.
Realtek LFX/GFX DSP UI component for Windows Vista27.09.2011
idmiecc64.dll 6, 39, 9, 1
657kb.
IDM Browser Helper Object
http://www.internetdownloadmanager.com/
09.03.2022
idmiecc.dll 6, 39, 9, 1
464kb.
IDM Browser Helper Object
http://www.internetdownloadmanager.com/
08.01.2023
Send message