OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndnsapi.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: DNS Client API DLL
Kích thước tập tin: 144.5 Kb
Ngày tập tin: 14.04.2008 06:41
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
Nội bộ tên: dnsapi
Tên file gốc: dnsapi
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.5512
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt dnsapi.dll:


Sao chép tập tin dnsapi.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dnsapi.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dnsapi.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dnsapi.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dnsapi.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dnsapi (2).dll 6.1.7601.17570 (win7sp1_gdr.110302-1503)
350kb.
DNS Client API DLL03.03.2011
dnsapi (3).dll 6.1.7601.21673 (win7sp1_ldr.110302-1502)
350kb.
DNS Client API DLL03.03.2011
dnsapi (4).dll 6.1.7601.17570 (win7sp1_gdr.110302-1503)
264kb.
DNS Client API DLL03.03.2011
dnsapi (5).dll 6.1.7601.17570 (win7sp1_gdr.110302-1503)
264kb.
DNS Client API DLL03.03.2011
dnsapi (6).dll 6.1.7601.21673 (win7sp1_ldr.110302-1502)
264kb.
DNS Client API DLL03.03.2011
dnsapi.dll 5.2.3790.4955 (srv03_sp2_qfe.120120-0234)
301kb.
DNS Client API DLL27.01.2012
dnsapi.dll 6.1.7601.17570 (win7sp1_gdr.110302-1503)
350kb.
DNS Client API DLL03.03.2011
dnsapi.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
264kb.
DNS Client API DLL21.11.2010
dnsapi.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
350kb.
DNS Client API DLL21.11.2010
dnsapi.dll 10.0.17134.441 (WinBuild.160101.0800)
749kb.
DNS Client API DLL09.11.2018
dnsapi.dll 10.0.19041.1320 (WinBuild.160101.0800)
807kb.
DNS Client API DLL11.02.2022
dnsapi.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
145kb.
DNS Client API DLL04.08.2004
dnsapi.dll 10.0.9888.0 (fbl_release.141113-2137)
509kb.
DNS Client API DLL04.12.2022

dnsapi:
wdnsapi.dll 5.2.3790.4955 (srv03_sp2_qfe.120120-0234)
159kb.
DNS Client API DLL27.01.2012
Send message