OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndnscmmc.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: DNS Client MMC Snap-in DLL
Kích thước tập tin: 115.5 Kb
Ngày tập tin: 21.11.2010 07:24
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Nội bộ tên: dnscmmc
Tên file gốc: dnscmmc
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17514
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt dnscmmc.dll:


Sao chép tập tin dnscmmc.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dnscmmc.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dnscmmc.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dnscmmc.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dnscmmc.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dnscmmc (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
116kb.
DNS Client MMC Snap-in DLL21.11.2010
dnscmmc (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
107kb.
DNS Client MMC Snap-in DLL21.11.2010
dnscmmc.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
130kb.
DNS Client MMC Snap-in DLL12.04.2018
Send message