OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndsetup16 (2).dll

Thể loại: gta2
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 63 Kb
Ngày tập tin: 08.01.1999 19:10
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dsetup16 (2).dll:


Sao chép tập tin dsetup16 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dsetup16 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dsetup16 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dsetup16 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dsetup16 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dsetup16 (2).dll
62kb.
29.07.1998
dsetup16.dll
62kb.
14.07.1997

dsetup:
wntdsetup.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
84kb.
NT5DS17.02.2007
dsetup (2).dll
23kb.
13.07.2010
dsetup (3).dll 1.2
9kb.
-=[wildcard - epilogue only]=- ----01.11.2009
dsetup.dll
17kb.
23.08.2010
dsetup.dll 4.9.0.0904
92kb.
Direct driver preloader26.10.2012
dsetup32.dll 4.9.0.0904
1652kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits26.10.2012
dsetup32.dll 4.9.0.0904
1655kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits11.08.2008
dsetup.dll 4.9.0.0904
95kb.
Direct driver preloader11.08.2008
dsetup32.dll 4.9.0.0904
1529kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits30.03.2011
dsetup.dll 4.9.0.0904
93kb.
Direct driver preloader30.03.2011
dsetup32.dll 4.09.00.0904
2190kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits08.07.2004
dsetup.dll 4.09.00.0904
62kb.
Direct driver preloader08.07.2004
ctdsetup.dll 1.00.1
11kb.
CTDSETUP25.10.1996
dsetup.dll 4.9.0.0904
88kb.
Direct driver preloader30.11.2012
dsetup32.dll 4.9.0.0904
1759kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits30.11.2012
dsetup (2).dll 4.06.02.0436
133kb.
Direct driver preloader08.01.1999
dsetup32 (2).dll 4.06.02.0436
56kb.
DirectX Setup - 32-bit piece08.01.1999
dsetup.dll 4.9.0.0904
92kb.
Direct driver preloader01.12.2012
dsetup32.dll 4.9.0.0904
1652kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits01.12.2012
Send message