OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndtsbassenhancementdll.dll

Thể loại: ASUS K53SJ WIN7 64 V10.00
Mô tả: DTS Bass Enhancement COM DLL
Kích thước tập tin: 438.1 Kb
Ngày tập tin: 03.11.2010 12:25
Tập tin phiên bản: 1.0.0.1
Nội bộ tên: DTSBassEnhancementDLL.dll
Tên file gốc: DTSBassEnhancementDLL.dll
Tên sản phẩm: DTS Surround Sensation
Sản phẩm phiên bản: 1.0.0.1
Tên công ty: DTS
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dtsbassenhancementdll.dll:


Sao chép tập tin dtsbassenhancementdll.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dtsbassenhancementdll.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dtsbassenhancementdll.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dtsbassenhancementdll.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dtsbassenhancementdll.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dtsbassenhancementdll.dll 1.0.0.1
438kb.
DTS Bass Enhancement COM DLL05.01.2010
dtsbassenhancementdll.dll 1.0.0.1
640kb.
DTS Bass Enhancement COM DLL31.05.2011
dtsbassenhancementdll64.dll 1.0.0.1
493kb.
DTS Bass Enhancement COM DLL05.01.2010
dtsbassenhancementdll64.dll 1.0.0.1
493kb.
DTS Bass Enhancement COM DLL03.11.2010
dtsbassenhancementdll64.dll 1.0.0.1
712kb.
DTS Bass Enhancement COM DLL31.05.2011
dtsbassenhancementdll64.dll 1.0.0.1
726kb.
DTS Bass Enhancement COM DLL29.11.2017
Send message