OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndutch.dll

Thể loại: Akel
Mô tả: AkelPad (x64) language module
Kích thước tập tin: 36.5 Kb
Ngày tập tin: 22.07.2012 18:15
Tập tin phiên bản: 0, 0, 0, 0
Tên file gốc: Dutch.dll
Tên sản phẩm: AkelPad
Sản phẩm phiên bản: 0, 0, 0, 0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dutch.dll:


Sao chép tập tin dutch.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dutch.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dutch.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dutch.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dutch.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dutch (2).ini
9kb.
18.06.2009
dutch (2).ini
223kb.
25.06.2012
dutch.cfg
1kb.
29.06.2021
dutch.dll 4, 0, 0, 14
661kb.
Directory Opus 10 Nederlands Taalpakket21.06.2012
dutch.dll 1.0.0.1
204kb.
TODO:19.06.2009
dutch.exe 4.72.3110.0
2649kb.
Win32-decompressieprogramma voor CAB-bestand24.10.2021
dutch.ini
49kb.
18.06.2011
dutch.ini
9kb.
14.06.2012
dutch.ini
14kb.
03.04.2008
dutch.ini
0kb.
07.04.2010
dutch.ini
2kb.
05.07.2010
dutch.ini
77kb.
10.09.2012
dutch.ini
422kb.
02.09.2007
dutch.ini
65kb.
16.05.2020
dutch.ini
107kb.
07.06.2021
dutch.ini
123kb.
08.02.2022
dutch.ini
35kb.
10.11.2014
dutch.ini
67kb.
27.01.2022
dutch.ini
3kb.
25.10.2011

dutch:
ec_dutch (3).ini
0kb.
25.06.2007
ec_dutch.ini
0kb.
08.04.2010
dutch_rbkp_nl.ini
148kb.
05.01.2022
ec_dutch.ini
1kb.
14.11.2011
Send message