OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndxupdate.dll

Thể loại: Mercenaries 2 World in Flames
Mô tả: DirectX Setup
Kích thước tập tin: 148.5 Kb
Ngày tập tin: 22.10.2007 02:22
Tập tin phiên bản: 4.9.0.0904
Nội bộ tên: dxupdate.dll
Tên file gốc: dxupdate.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® DirectX for Windows®
Sản phẩm phiên bản: 4.9.0.0904
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dxupdate.dll:


Sao chép tập tin dxupdate.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dxupdate.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dxupdate.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dxupdate.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dxupdate.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dxupdate.dll 4.9.0.0904
147kb.
DirectX Setup28.09.2006
dxupdate.dll 4.9.0.0904
135kb.
DirectX Setup28.09.2005
dxupdate.dll 4.9.0.0904
127kb.
DirectX Setup26.05.2005
dxupdate.dll 4.9.0.0904
170kb.
DirectX Setup27.10.2008
dxupdate.dll 4.9.0.0904
148kb.
DirectX Setup31.05.2007
dxupdate.dll 4.9.0.0904
173kb.
DirectX Setup30.03.2011
dxupdate.dll 4.9.0.0904
168kb.
DirectX Setup02.06.2010
Send message