OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêne_jtue0n.dll

Thể loại: epson
Mô tả: EPSON Status Monitor 3
Kích thước tập tin: 78 Kb
Ngày tập tin: 06.11.2017 16:48
Tập tin phiên bản: 10.00
Nội bộ tên: E_JTUE0N
Tên file gốc: E_JTUE0N.DLL
Tên sản phẩm: EPSON Status Monitor 3
Sản phẩm phiên bản: 10.00
Tên công ty: Seiko Epson Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt e_jtue0n.dll:


Sao chép tập tin e_jtue0n.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu e_jtue0n.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép e_jtue0n.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép e_jtue0n.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 e_jtue0n.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


jtue:
e_jtue0r.dll 10.00
79kb.
EPSON Status Monitor 319.04.2018
Send message