OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênedf_sdk3.dll

Thể loại: epson
Mô tả: EPSON EDF SDK
Kích thước tập tin: 400 Kb
Ngày tập tin: 25.09.2022 00:09
Tập tin phiên bản: 5, 7, 0, 0
Tên sản phẩm: EPSON EDF SDK
Sản phẩm phiên bản: 5, 7, 0, 0
Tên công ty: Seiko Epson Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt edf_sdk3.dll:


Sao chép tập tin edf_sdk3.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu edf_sdk3.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép edf_sdk3.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép edf_sdk3.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 edf_sdk3.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
edf_sdk3.dll 5.0.0.0.0
400kb.
EPSON EDF SDK25.03.2008
edf_sdk3u.dll 5, 7, 0, 0
440kb.
EPSON EDF SDK10.09.2022

edf:
e_iredffp.dll 0. 3. 1.2
18kb.
E_GRED0805.03.2008
edf_sdk_epw.dll 5, 0, 0, 0
188kb.
EPSON EDF SDK EPW03.07.2009
needfo~1.exe 1.4.3.000
312kb.
CDKey15.10.2004
needfo~2.exe 1, 0, 0, 1
72kb.
Uninstalls the CD key15.10.2004
2ee6799c-ecb5-4edf-9501-268838992dc5.dll
86kb.
09.05.2008
instspeedfan452.exe
3014kb.
14.01.2022
speedfan-4-52.exe
3014kb.
24.01.2022
system.io.memorymappedfiles.dll 4.700.21.26205
28kb.
System.IO.MemoryMappedFiles09.11.2021
validateinstalledfiles.exe 8.0.12397.895
30kb.
Validate Files30.05.2014
ext-ms-win-advapi32-encryptedfile-l1-1-0.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
11kb.
ApiSet Stub DLL10.04.2018
needforspeedunderground2v12fixedeng.exe
1976kb.
10.03.2022
speedfan.exe 4.52.0.462
7975kb.
14.03.2022
speedfanplugin.dll 1.2.0.0
97kb.
01.02.2022
system.io.memorymappedfiles.dll 4.8.3761.0
28kb.
System.IO.MemoryMappedFiles28.03.2019
speedfanplugin.dll 1.2.0.0
97kb.
24.09.2021
ext-ms-win-advapi32-encryptedfile-l1-1-0.dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
3kb.
ApiSet Stub DLL10.05.2022
system.io.memorymappedfiles.dll 4.7.3062.0
29kb.
System.IO.MemoryMappedFiles26.03.2018
greedfall.exe 1.0.0.0
925kb.
GreedFall08.06.2022
speedfanplugin.dll 1.2.0.0
100kb.
23.03.2022
Send message