OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêneep64h (2).dll

Thể loại: VIA Audio V60110100 XPWin7
Mô tả: Dolby PCEE3 HDMI Control Panel x64
Kích thước tập tin: 361.2 Kb
Ngày tập tin: 16.12.2009 01:26
Tập tin phiên bản: 6.1.6001.33
Nội bộ tên: EEP64H.DLL
Tên file gốc: EEP64H.DLL
Tên sản phẩm: Dolby PCEE3 Control Panel
Sản phẩm phiên bản: 6.1.6001.33
Tên công ty: Dolby Laboratories, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt eep64h (2).dll:


Sao chép tập tin eep64h (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu eep64h (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép eep64h (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép eep64h (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 eep64h (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


eep:
minesweeper.dll 1.0.0.1
4205kb.
Minesweeper Resources14.07.2009
eep32a (2).dll 6.1.6001.33
349kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x8616.12.2009
eep32h (2).dll 6.1.6001.33
347kb.
Dolby PCEE3 HDMI Control Panel x8616.12.2009
eep64a (2).dll 6.1.6001.33
364kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x6416.12.2009
rteep32a.dll 6.1.6001.33
349kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x8615.12.2009
rteep64a.dll 6.1.6001.33
364kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x6415.12.2009
eep32a.dll 7.2.7000.6
3219kb.
Dolby PCEE4 Control Panel x8602.05.2011
eep64a.dll 7.2.7000.6
3231kb.
Dolby PCEE4 Control Panel x6402.05.2011
r4eep32a.dll 7.2.7000.5
3219kb.
Dolby PCEE4 Control Panel x8607.03.2011
r4eep64a.dll 7.2.7000.5
3231kb.
Dolby PCEE4 Control Panel x6407.03.2011
rteep32a.dll 6.1.6001.33
351kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x8608.11.2010
rteep64a.dll 6.1.6001.33
366kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x6408.11.2010
r4eep32a.dll 7.2.7000.6
3219kb.
Dolby PCEE4 Control Panel x8602.05.2011
r4eep64a.dll 7.2.7000.6
3231kb.
Dolby PCEE4 Control Panel x6402.05.2011
r4eep32a.dll 7.2.8000.13
6994kb.
Dolby PCEE4 Control Panel x8617.05.2012
r4eep64a.dll 7.2.8000.13
6996kb.
Dolby PCEE4 Control Panel x6417.05.2012
sleep (2).exe
36kb.
17.12.2002
rteep32a.dll 6.1.6001.29
340kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x8602.07.2009
rteep64a.dll 6.1.6001.29
355kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x6402.07.2009
Send message