OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênemablt32.dll

Thể loại: Office 2010
Mô tả: Outlook LDAP Address Book Provider
Kích thước tập tin: 112.88 Kb
Ngày tập tin: 21.01.2010 01:47
Tập tin phiên bản: 14.0.4734.1000
Nội bộ tên: emablt32.dll
Tên file gốc: emablt32.dll
Tên sản phẩm: Microsoft Outlook
Sản phẩm phiên bản: 14.0.4734.1000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt emablt32.dll:


Sao chép tập tin emablt32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu emablt32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép emablt32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép emablt32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 emablt32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
emablt32.dll 14.0.4760.1000
113kb.
Outlook LDAP Address Book Provider22.03.2010
emablt32.dll 14.0.6009.1000
113kb.
Outlook LDAP Address Book Provider20.10.2010
Send message