OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênemodelreviewerres.dll

Thể loại: SolidWorks Corp
Mô tả: EModelRedlineRes Module
Kích thước tập tin: 196.5 Kb
Ngày tập tin: 27.09.2012 18:38
Tập tin phiên bản: 13.0.0.5016
Nội bộ tên: EModelRedlineRes
Tên file gốc: EModelRedlineRes.DLL
Tên sản phẩm: EModelRedlineRes Module
Sản phẩm phiên bản: 13.0.0.5016
Tên công ty: Solidworks
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt emodelreviewerres.dll:


Sao chép tập tin emodelreviewerres.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu emodelreviewerres.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép emodelreviewerres.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép emodelreviewerres.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 emodelreviewerres.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
emodelreviewerres (2).dll 13.0.0.5016
195kb.
EModelRedlineRes Module27.09.2012
Send message