OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênengine.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Windows Vista API Implementation (Energy Lite)
This library is for non-commercial use only!
SpecialBuild: 29eed440-08a7-11db-9cd8-0800200c9a66
Kích thước tập tin: 7.5 Kb
Ngày tập tin: 10.10.2011 10:00
Tập tin phiên bản: 1.0.0.0
Nội bộ tên: Engine.dll
Tên file gốc: Engine.dll
Tên sản phẩm: Windows Vista API Implementation (Energy Lite)
Sản phẩm phiên bản: 1.0.0.0
Tên công ty: fromVistaToXp.com
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt engine.dll:


Sao chép tập tin engine.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu engine.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép engine.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép engine.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 engine.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
engine (10).ini
4kb.
24.03.2003
engine (11).ini
4kb.
24.03.2003
engine (13).ini
4kb.
24.03.2003
engine (17).ini
4kb.
24.03.2003
engine (2).dll
25535kb.
13.07.2010
engine (2).dll
6460kb.
25.05.2005
engine (2).dll
6376kb.
21.05.2005
engine (29).ini
4kb.
24.03.2003
engine (3).dll
6724kb.
30.11.2009
engine (3).dll
4440kb.
09.05.2004
engine (32).ini
4kb.
24.03.2003
engine (6).dll
4408kb.
06.01.2004
engine (8).dll
4404kb.
12.06.2003
engine.dll 5.0.0.482
1024kb.
FineReader Engine05.08.2012
engine.dll
3276kb.
16.11.2004
engine.dll 1.17.0.0
2416kb.
Graphic Engine Milestone04.12.2012
engine.dll
24796kb.
09.10.2008
engine.dll
3793kb.
21.06.2008
engine.dll 4.41.0315.0262
4271kb.
Helper library17.08.2011

engine:
iuengine.dll 5.4.3790.5512 (xpsp.080413-0852)
187kb.
Windows Update Control Engine14.04.2008
smiengine.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
681kb.
WMI Configuration Core09.07.2012
smiengine.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
912kb.
WMI Configuration Core21.11.2010
smiengine.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
681kb.
WMI Configuration Core21.11.2010
microsoft.build.engine.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
698kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
webengine (2).dll 4.0.30319.272 (RTMGDR.030319-2700)
15kb.
Microsoft ASP.NET ISAPI Shim DLL
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD219
26.12.2011
webengine (3).dll 2.0.50727.5710 (QFE.050727-5700)
729kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine (4).dll 2.0.50727.5710 (QFE.050727-5700)
427kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine (5).dll 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
427kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine (6).dll 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
427kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine (7).dll 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
729kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine (8).dll 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
729kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine.dll 4.0.30319.272 (RTMGDR.030319-2700)
16kb.
Microsoft ASP.NET ISAPI Shim DLL
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD223
26.12.2011
webengine4 (2).dll 4.0.30319.272 (RTMGDR.030319-2700)
485kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD219
26.12.2011
webengine4.dll 4.0.30319.272 (RTMGDR.030319-2700)
705kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD223
26.12.2011
microsoft.build.engine.resources (2).dll 3.5.30729.4926 built by: NetFXw7
80kb.
Microsoft.Build.Engine.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD227
12.04.2011
microsoft.build.engine.resources (3).dll 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
80kb.
Microsoft.Build.Engine.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD247
12.04.2011
microsoft.build.engine.resources.dll 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
80kb.
Microsoft.Build.Engine.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD248
12.04.2011
Send message