OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênentitypicker.dll

Thể loại: Microsoft Office
Mô tả: Microsoft Office 2010 component
Kích thước tập tin: 191.88 Kb
Ngày tập tin: 13.03.2010 01:59
Tập tin phiên bản: 14.0.4756.1000
Nội bộ tên: EntityPicker
Tên file gốc: EntityPicker.dll
Tên sản phẩm: Microsoft Office 2010
Sản phẩm phiên bản: 14.0.4756.1000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt entitypicker.dll:


Sao chép tập tin entitypicker.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu entitypicker.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép entitypicker.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép entitypicker.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 entitypicker.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
entitypicker.dll 14.0.4734.1000
192kb.
Microsoft Office 2010 component21.01.2010
entitypicker.dll 15.0.4569.1501
306kb.
Microsoft Office 2013 component03.04.2020
entitypickerintl.dll 14.0.6020
27kb.
19.02.2011
entitypickerintl.dll 15.0.4442.1000
27kb.
03.04.2020
Send message